Vedtægter

 

1. Foreningens navn, formål og hjemsted

1.1. Foreningens navn er Haslev MTB.

1.2. Foreningens formål er at få flere til at komme ud i naturen og få en aktiv livsstil. Med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til MTB. Det er endvidere foreningens formål at udvikle
medlemmernes lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen udvikling fremadrettet.

1.3. Foreningens hjemsted er Haslev.

 

2. Medlemmer

2.1. Haslev MTB er for alle.

2.2. Indmeldelse sker på https://haslevmtb.dk/bliv-medlem/

2.3. Udmeldelse finder sted ved skriftlig henvendelse til foreningens formand eller Kasserer.

 

3. Medlemmers rettigheder og pligter

3.1. Medlemmerne er forpligtede til at overholde foreningens regler og formålsbestemmelse.

3.2. Medlemmer af Haslev MTB får bl.a. adgang til særlige rabatordninger til køb af klubtøj, samt mulighed for at deltage på særlige MTB ture.

3.3.  Medlemmer af Haslev MTB tager hensyn til de skovområder der køres i, samt til andre brugere af de skovområder der køres i og vi kører altid med cykelhjelm.

3.4. Medlemmer, der ikke overholder foreningens regler og formålsbestemmelse, kan ekskluderes af  foreningen efter bestyrelsens beslutning.

 

4. Kontingent

4.1. Generalforsamlingen fastsætter kontingentets størrelse.

4.2. Kontingentet betales ved opkrævning på bestyrelsens foranledning.

4.3 Kontingent blev fastsat i 2022. Medlemmer over 18 år 250,- Samt medlemmer Under 18 år 150,-

4.4 Indmeldelsesgebyr er blevet fjernet i 2022.

 

5. Bestyrelsen

5.1. Bestyrelsens opgave er at varetage den daglige ledelse af foreningens drift.

5.2. Bestyrelsens medlemmer vælges på generalforsamlingen for højst 3 år ad gangen. Genvalg er muligt.

5.3. Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer 3 ved 3 år og 4 ved 2 år.

5.4. Det påhviler bestyrelsen selv at konstituere sig efter generalforsamling med formand, næstformand, sekretær, kasserer og eventuelle suppleanter til bestyrelsen.

5.5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

5.6. Bestyrelseshverv er ulønnet, medmindre generalforsamlingen bestemmer andet. Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden eller to medlemmer finder det nødvendigt.

5.7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer deltager. Bestyrelsens beslutning træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

5.8 Bestyrelsen er bemyndiget til at disponere op til 20.000 kr. af foreningens midler. Disponeringer herudover kræver simpelt flertal ved afstemning blandt klubbens medlemmer på Facebook. En afstemning vil være åben i 7 dage. Midler, der er indtjent ved sponsorbidrag, fondsmidler, projekter og lignende, kan anvendes til formålet uden medlemmernes
høring.

 

6. Ordinær generalforsamling

6.1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

6.2. Generalforsamlingen afholdes hvert år i marts.

6.3. Indkaldelse skal ske skriftligt til alle medlemmer med mindst 2 ugers varsel Via Facebook.

6.4. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen.

6.5. På generalforsamlingen aflægger bestyrelsen ved formanden beretning om foreningens virksomhed.

6.6. På generalforsamlingen vælges 3-4 bestyrelsesmedlemmer, 1 revisor.

6.7. Medlemmer, som ønsker at stille forslag til afstemning uden for den udsendte dagsorden, skal indsende deres forslag vil bestyrelsens formand senest 7 dage inden generalforsamlingen.

 

7. Ekstraordinær generalforsamling

7.1. Såfremt mindst 20% af foreningens medlemmer eller bestyrelsen ønsker det, skal der indkaldes til  ekstraordinær generalforsamling.

7.2. Det overlades til den siddende bestyrelse at udarbejde og udsende indkaldelse til generalforsamlingen. Indkaldelsen skal indeholde oplysning om årsagen til den ekstraordinære indkaldelse.

7.3. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes på samme måde som ordinære generalforsamlinger, jfr. § 6.

 

8. Regnskab og formue

8.1. Foreningens regnskabs- og kontingent år følger det almindelige kalenderår.

8.2. Det påhviler kassereren at indkassere indtægter og betale de af bestyrelsen godkendte udgifter.

8.3. Før den ordinære generalforsamling skal foreningens revisor have revideret regnskabet.

8.4. Foreningens kasserer og bestyrelse skal fremsende regnskabet til revision senest 14 dage før den ordinære generalforsamling. Revisor skal herefter revidere regnskabet, så et regnskab med revisorpåtegning kan forelægges og godkendes på generalforsamlingen.

8.5. I tilfælde af foreningens opløsning skal foreningens eventuelle formue anvendes

 

9. Tegning og hæftelse

9.1. Foreningen tegnes af foreningens formand og et andet bestyrelsesmedlem i forening.

9.2. Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser, dog finder de almindelige erstatnings- og foreningsretlige principper anvendelse.

 

10. Vedtægtsændringer

10.1. Til ændring af Foreningens vedtægter kræves vedtagelse på generalforsamling med mindst 2/3 af  de afgivne stemmer, som dog mindst skal udgøre halvdelen af foreningens medlemmer.

Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkaldes til ny generalforsamling, der skal afholdes inden en måned. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer – uden hensyn til de fremmødtes antal – er for forslaget.

 

11. Foreningens opløsning

11.1. For at kunne træffe beslutning om foreningens opløsning, kræves det, at der er indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, hvor kun dette punkt er på dagsordenen. Den ekstraordinære generalforsamling er kun beslutningsdygtig, hvis 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. Til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 75% af de afgivne stemmer er for forslaget.

11.2. Opnås dette flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvor mange af de stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

11.3.I tilfælde af foreningens opløsning, skal formuen og materialer opgøres og anvendes til idrætslige formål i foreningens hjemstedskommune.

Vedtaget til generalforsamlingen 22. Marts 2023.